เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.จารุณี การี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สนุกกับการคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ ชอบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รอบคอบ ละเอียดในการทำงาน

ชื่อ - สกุล

นางสาวจารุณี การี

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

สถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จ

มิถุนายน 2012

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่สำเร็จ

กุมภาพันธ์ 2006

ประวัติการฝึกอบรม

กิจกรรมพัฒนาทักษะการตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัยและบริการวิชาการภายใต้หัวข้ออบรมยใต้หัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการ Journal Jouney เขียนอยา่งไรให้ไป Scopus

2023-03-19 - 2023-03-21

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการพัฒนาโจทย์วิจัย (ภาษาศาสตร์)

2023-03-09 - 2023-03-10

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ส่งผลงานทางวิชาการอย่างไร ให้ผ่านฉลุย"

2022-12-28 - 2022-12-28

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

2022-08-31 - 2022-09-02

สำนักงานประกันคุณภาพ
การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ OBE

2022-07-02 - 2022-07-03

คณะครุศาสตร์
การถอดบทเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564

2022-04-04 - 2022-04-04

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

2022-03-15 - 2022-03-15

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการการดำเนินงานตามกรอบการประเมิน ITA

2022-03-09 - 2022-03-09

สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มรย.
กิจกรรมอบรมการเขียน Logical Framework

2021-11-03 - 2021-11-03

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรม 5 ส และ Big Cleaning Day

2021-08-19 - 2021-08-19

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2021-06-29 - 2021-06-29

สำนักงานประกันคุณภาพ
การประชุมปฏิบัติการกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ

2021-03-29 - 2021-03-29

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการสอนในรูแปบบที่หลากหลาย

2021-04-05 - 2021-03-09

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2021-03-31 - 2021-03-02

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การออกแบบชุดวิชาและออกแบบรายวิชา

2020-09-26 - 2020-09-28

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล

2020-08-04 - 2020-08-06

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ศึกษาดูงาน

2019-08-29 - 2019-08-30

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์
1. หลักสูตรเรื่อง Digital Marketing 2. หลักสูตรการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (MINDFULNESS IN ORGANIZATION : MIO)

2019-07-29 - 2019-07-31

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (work Integrated Learning WIL)

2018-05-07 - 2018-05-08

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การดำเนินงานตามระบบ LEAN

2018-01-30 - 2018-01-31

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักการคิดวิเคราะห์กระบวนงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

2017-08-26 - 2017-08-27

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับครู

2017-05-25 - 2017-05-26

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์
อบรมผู้ประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นและอบรมการประเมินบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยงชาญเฉพาะ

2016-12-13 - 2016-12-14

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
โครงการอบรมศิลปะกระดาษ paper art

2016-11-30 - 2016-11-30

อุทยานการเรียนรู้ยะลา