เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET) โรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน  3  จังหวัดชายแดนใต้

สถานที่ ออนไลน์

วันที่ดำเนินการ ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565

รายละเอียด

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ดำเนินโครงการบริการโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอน 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษามลายู และภาอาหรับ) สำหรับครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2565

กลุ่มเป้าหมาย

ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  41

สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41

วันที่ดำเนินการ 19-21 เมษายน 2565

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในยุคดิจิทัลสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้

สถานที่ โรงเรียนบ้านจาหนัน ต.พร่อน จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ 9-10 สิงหาคม 2566