เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

จารุณี การี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปีที่นำเสนอ

4, 2024

จัดโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

จารุณี การี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารสารสนเทศศาสตร์

ปีที่นำเสนอ

10, 2023

จัดโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จังหวัดหรือเมือง

จังหวัดขอนแก่น

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

จารุณี การี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารอินฟอร์เมชั่น

ปีที่นำเสนอ

7, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จังหวัดหรือเมือง

ขอนแก่น

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

จารุณี การี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

จารุณี การี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารอินฟอร์เมชั่น

ปีที่นำเสนอ

10, 2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จังหวัดหรือเมือง

จังหวัดขอนแก่น

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

นวัตกรรมคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 10, 2021

นวัตกรรมบอร์ดเกมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสำหรับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล, ปีที่จัดทำ 10, 2021

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0 ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ปีที่จัดทำ 2021

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาไทยของครูในระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2020

รูปแบบและแนวทางการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทย 4.0 : กรณีศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2019 PDF

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 1, ปีที่จัดทำ 2021