เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบทศนิยมดิวอี้  (Dewey  Classification)
การผลิตสื่อทำมือ

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

การจัดการทรัพยากรห้องสมุดและบริการ  (Library  Collection  and  Service  Management)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการอ่าน