เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 วัฒนธรรม ปี 2562 : กิจกรรมสร้างสรรค์สื่อนิทานพื้นบ้าน 3 มิติ

เมื่อ 17 Jun 2020 15:37 น.

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ๑ หลักสูตร ๑ ศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมย่อย: สร้างสรรค์สื่อนิทานพื้นบ้าน 3 มิติ (Pop – up books) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้ดำเนินการประชุมวางแผนเตรียมการกำหนดหัวข้อ/ประเด็น ของการจัดทำนิทานพื้นบ้าน 3 มิติรวมถึงการคัดเลือกวัสดุสื่อที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์โครงการและสำรวจจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และดำเนินการจัดโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและเทคนิคในการสร้างหนังสือนิทาน 3 มิติ ตามแนวคิดและเนื้อหาของภูมิปัญญาพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรม และเรื่องเล่าพื้นถิ่น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ต่อไป