เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2541

ดูข้อมูลเพิ่มเติม