เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.กมลทิพย์ กรรไพเราะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อ - สกุล

นางสาวกมลทิพย์ กรรไพเราะ

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

พฤศจิกายน 2012

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

อุตสาหกรรมการเกษตร

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

-ไม่ระบุ-