เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

พัฒนาการผลิตข้าวเกรียบปลาตลาดเก่าโดยพัฒนาเครื่องมือในการบดปลา ศึกษาสภาวะในการเก็บรักษา รวมทั้งพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้ผลิตข้าวเกรียบปลาและผู้สนใจทั่วไป

สถานที่ กลุ่มข้าวเกรียบปลาตลาดเก่า อ.เมือง จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ 7 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561

รายละเอียด

ศึกษาสูตรการทำหมั่นโถวธัญพืชโดยเสริมกากถั่วเหลือง พร้อมทั้งพัฒนาเป็นหมั่นโถวพร้อมบริโภค (ready to eat) ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ อายุการเก็บรักษา พัฒนาบรรจุภัณฑ์และสติกเกอร์

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

สถานที่ กลุ่มขนมบ้านอานาย อ.เมือง จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ 2 มกราคม - 15 กันยายน 2562

รายละเอียด

เป็นการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาโดยร่วมมือทางวิชาการกับคณะอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยกำหนดแนวทางการศึกษาเป็นการพัฒนาสถานประกอบการผลิตอาหาร

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการใน  3  จังหวัดชายแดนใต้

สถานที่ กลุ่มสถานประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ดำเนินการ 2562

รายละเอียด

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพของเยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ กลุ่มสถานประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ดำเนินการ ตุลาคม 61 -กันยายน 2562

รายละเอียด

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ศึกษาชนิดของบรรจุภัณฑ์ และอายุการเก็บรักษา

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประการแปรรูปผลิตภัณฑ์แกงเนื้อ

สถานที่ หจก.มายโฮมฟู้ด แอนด์ เซอร์วิส จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2563-30 ตุลาคม 2563

รายละเอียด

แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการแปรรูปและเลี้ยงโคเนื้อ โคนม แพะ และไก่เบตง ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปและเลี้ยงโคเนื้อ  โคนม  แพะ  และไก่เบตง  ใน  3  จังหวัดชายแดนใต้

สถานที่ กลุ่มสถานประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2563-30 ตุลาคม 2563

รายละเอียด

พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมกาาตลาดบ้านสันติ 2

กลุ่มเป้าหมาย

บ้านสันติ  2

สถานที่ บ้านสันติ 2

วันที่ดำเนินการ 1ตุลาคม 2564-30 ตุลาคม 2565

รายละเอียด

พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และสถานประกอบการ

กลุ่มเป้าหมาย

ลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารฮาลาล

สถานที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารฮาลาล อ.ยะหา จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ 1ตุลาคม 2563-30 ตุลาคม 2564

รายละเอียด

เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาสถานประกอบการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานอย. และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอย.และใช้สำหรับยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

สถานที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารฮาลาล อ.ยะหา จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ 28 กุมภาพันธ์ - 15 ตุลาคม 2565

รายละเอียด

ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผนวก University as a Marketplace

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการในพื้นที่  3  จังหวัด

สถานที่ ผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัด

วันที่ดำเนินการ 1ตุลาคม 2564-30 ตุลาคม 2565