เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

กมลทิพย์ กรรไพเราะ , ผู้ร่วมเขียนบทความ จริยา สุขจันทรา

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย

ปีที่นำเสนอ

5, 2023

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย

จังหวัดหรือเมือง

ตรัง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กมลทิพย์ กรรไพเราะ , ผู้ร่วมเขียนบทความ นิภาภัทร์ กุณฑล, ภารดี พละไชย, ภัทรวดี เอียดเต็ม, ซุไรดา มะ, รอฮานี มะเซ็ง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

ปีที่นำเสนอ

3, 2022

จัดโดย

มหาวิทยาลัยบูรพา

จังหวัดหรือเมือง

ชลบุรี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กมลทิพย์ กรรไพเราะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

ปีที่นำเสนอ

3, 2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กมลทิพย์ กรรไพเราะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

ปีที่นำเสนอ

3, 2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยบูรพา

จังหวัดหรือเมือง

ชลบุรี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กมลทิพย์ กรรไพเราะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 4 วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กมลทิพย์ กรรไพเราะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 3 วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กมลทิพย์ กรรไพเราะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา

ปีที่นำเสนอ

3, 2018

จัดโดย

มหาวิทยาลัยบูรพา

จังหวัดหรือเมือง

ชลบุรี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กมลทิพย์ กรรไพเราะ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ภารดี พละไชย

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 55 ประจำปี 2560 วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จังหวัดหรือเมือง

กรุงเทพมหานคร

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การพัฒนากระบวนการผลิตไก่เบตงพร้อมปรุงด้วยสารสกัดจากพืชสู่การผลิตเชิงพาณิชย์, ปีที่จัดทำ 10, 2022 PDF

ผลของสภาวะการบรรจุต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลาหมึกสอดไส้ข้าวเหนียว, ปีที่จัดทำ 11, 2022 PDF

การปรับปรุงเนื้อสัมผัสอกไก่เบตงต้มพร้อมรับประทาน, ปีที่จัดทำ 3, 2020 PDF

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เห็ดทอดปรุงรส: กรณีศึกษา อ.ธารโต จ.ยะลา, ปีที่จัดทำ 3, 2020 PDF

การยืดอายุการเก็บรักษาขนมไหว้พระจันทร์ด้วยสารฮิวเมกเตนท์ : กรณีศึกษา บริษัทซัน โฟรเซ่น ฟรุ๊ต จํากัด, ปีที่จัดทำ 3, 2020 PDF

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จำปาดะอบกรอบ, ปีที่จัดทำ 3, 2019 PDF

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้, ปีที่จัดทำ 3, 2019

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอายุการเก็บรักษาของข้าวหอมกระดังงาชนิดแท่ง, ปีที่จัดทำ 3, 2019 PDF

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเจ๊ะเหมชงพร้อมดื่มพร้อมบริโภค, ปีที่จัดทำ 3, 2018 PDF