เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

-  มีประสบการณ์การทำวิจัย  บริการวิชาการ  ด้านการแปรรูปอาหาร  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
-  มีประสบการณ์การทำวิจัย  บริการวิชาการ  ด้านการวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางด้านกายภาพ  เคมี  รวมทั้งศึกษาอายุการเก็บรักษา

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

1809  วิทยาศาสตร์อาหาร

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การแปรรูปอาหาร    เคมีอาหาร  และวิศวกรรมอาหาร