เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ซูลฟีกอร์ มาโซ , ผู้ร่วมเขียนบทความ เวคิน วุฒิวงศ์, ซูลฟีกอร์ มาโซ, นินุสรา มินทราศักดิ์, สุพัตรา รุ่งรัตน์, อภิชิต อนุบุตร, กมลวรรณ ชนะกุล, ยุทธนา กาเด็ม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 “นวัตกรรมการพัฒนาสูความยั่งยืน”

ปีที่นำเสนอ

1, 2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

จังหวัดหรือเมือง

ลำปาง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ซูลฟีกอร์ มาโซ , ผู้ร่วมเขียนบทความ เวคิน วุฒิวงศ์, ซูลฟีกอร์ มาโซ, นินุสรา มินทราศักดิ์, สุพัตรา รุ่งรัตน์, อภิชิต อนุบุตร, กมลวรรณ ชนะกุล, ยุทธนา กาเด็ม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19

ปีที่นำเสนอ

1, 2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

จังหวัดหรือเมือง

ลำปาง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ซูลฟีกอร์ มาโซ , ผู้ร่วมเขียนบทความ เวคิน วุฒิวงศ์, สุพัตรา รุ่งรัตน์, มะสับรี ยามา, อภิชิต อนุบุตร, กมลวรรณ ชนะกุล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 “นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน”

ปีที่นำเสนอ

1, 2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

จังหวัดหรือเมือง

ลำปาง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศรีประไพ อุดมละมุล , ผู้ร่วมเขียนบทความ สมบัติ โยธาทิพย์, เวคิน วุฒิวงศ์, ซูลฟีกอร์ มาโซ, สุพัตรา รุ่งรัตน์, อานนท์ มุสิกวัณณ์, อภิชิต อนุบุตร, กมลวรรณ ชนะกุล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 “พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ปีที่นำเสนอ

3, 2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

จังหวัดหรือเมือง

ศรีสะเกษ

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

คอยรูลอานวารี จิ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ศรีประไพ อุดมละมุล, ซูลฟีกอร์ มาโซ, กมลวรรณ ชนะกุล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 Community Social Development (CSD) สัมพันธ์ หัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จังหวัดหรือเมือง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

ความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ ตำบลป่าไร อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี*, ปีที่จัดทำ 12, 2022 PDF

Network Building and Development of Kopi (Traditional Coffee) Manufacturer Network in Betong Municipality, Betong District, Yala, ปีที่จัดทำ 1, 2019

ความสำเร็จในการบริหารจัดการของเครือข่ายเกษตรกร : กรณีศึกษาเครือข่าย เกษตรกรสวนทุเรียนโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี, ปีที่จัดทำ 1, 2018