เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

อาจารย์สาขาจิตวิทยา รักในความคิดเชิงบวก ใส่ใจและตั้งใจพัฒนานักศึกษาทุกคน โดยคำนึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม