เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

2108313 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

2108104 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ    มคอ.3 มคอ.5

2108418 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ    มคอ.3 มคอ.5

2108315 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    มคอ.3 มคอ.5

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล