เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

อาจารย์สาขาจิตวิทยา​ ใช้ชีวิตตามแบบของตัวเอง ขณะนี้กำลังลงทะเบียนเรียนรายวิชาสุขภาพดี วิชาผจญภัยและความเข้าใจโลก

ชื่อ - สกุล

นายกฤษฎา กุณฑล

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

-

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

หลักสูตรและการสอน

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2013

คุณวุฒิ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

จิตวิทยาการศึกษา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 1993

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

ภาษาไทย

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 1991

ประวัติการฝึกอบรม

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น

2020-09-30 - 2020-09-30

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น

2020-09-30 - 2020-09-30

-ไม่ระบุ-
ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ (Awaken Your Creative Power)

2020-08-31 - 2020-08-31

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหากาพย์สังคมศึกษาน่ารู้: กฎหมายและสังคมวิทยา

2020-08-07 - 2020-08-07

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้วยแนวปฏิบัติที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้อย่างสูง

2020-08-01 - 2020-08-01

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์

2020-07-30 - 2020-07-31

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การขยายผลหลักสูตรการพัฒนาครูปฐมวัย

2018-08-04 - 2018-08-05

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
สันติภาพศึกษา

2018-07-18 - 2018-07-22

มหาวิทยาลัยมหิดล
การประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตร

2018-07-21 - 2018-07-22

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป

2018-04-30 - 2018-05-04

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่นที่ 1

2016-10-28 - 2016-11-01

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
การพัฒนานักศึกษานอกเวลาเรียน

2016-05-23 - 2016-05-25

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
โครงการกองทุนการศึกษา

2016-03-10 - 2016-03-10

มหาวิทยาลัยทักษิณ
การผลิตและพัฒนาครูโดยใช้โครงงานฐานวิจัย

2016-03-09 - 2016-03-09

มหาวิทยาลัยทักษิณ
การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

2016-03-04 - 2016-03-05

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
การนำเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

2016-03-02 - 2016-03-04

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2016-02-27 - 2016-02-27

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
การวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี

2016-02-23 - 2016-02-24

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
การเตรียมการพัฒนาหลักสูตร 4 ปี ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

2016-02-05 - 2016-02-06

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
การกำหนดแนวทางสนับสนุนโรงเรียนตามกองทุนการศึกษา

2016-01-07 - 2016-01-07

โครงการกองทุนการศึกษา