เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล , ผู้ร่วมเขียนบทความ กฤษฎา กุณฑล, นุรฟิตตรี หะยีดารียอ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ปีที่นำเสนอ

1, 2022

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กฤษฎา กุณฑล , ผู้ร่วมเขียนบทความ กอเดช อ้าสะกะละ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการอิสลามศึกษานานาชาติ

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กฤษฎา กุณฑล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ประชุมวิชาการนําเสนอบทความวิชาการ “นวัตกรรมสร้างสรรค์” ของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period)

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กฤษฎา กุณฑล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

สมรรถนะครูของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 10, 2021 PDF

การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรังแกของเยาวชน, ปีที่จัดทำ 2020 PDF

การพัฒนาระบบคลังข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู, ปีที่จัดทำ 2019 PDF

การพัฒนารูปแบบการศึกษาฐานพหุวัฒนธรรม, ปีที่จัดทำ 2018

การออกแบบชุดกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพสำหรับเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2017 PDF

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์, ปีที่จัดทำ 2016 PDF

การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, ปีที่จัดทำ 2013

เอกสารประกอบการสอน

ภาษาและวัฒนธรรม, ปีที่จัดทำ 2017

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น, ปีที่จัดทำ 2017

จิตวิทยาทั่วไป, ปีที่จัดทำ 1999

ตำรา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา, ปีที่จัดทำ 2018

จิตวิทยาสำหรับครู, ปีที่จัดทำ 2018

จิตวิทยาเด็ก, ปีที่จัดทำ 2005