เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

จิตวิทยาเด็ก
จิตวิทยาวัยรุ่น

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

6501  -  ศึกษาศาสตร์  หรือ  การศึกษา  หรือ  ครุศาสตร์(Education)
650106  -  จิตวิทยาการศึกษา  (Educational  Psychology)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาเพื่อความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม  (Intercultural  Understanding)