เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.กัณย์ญภัธสร บัวหอม

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จงฝากชีวิตไว้กับ "สติและปัญญา" อย่าฝากไว้กับ "โชคชะตา" ที่มองไม่เห็น

ชื่อ - สกุล

นางสาวกัณย์ญภัธสร บัวหอม

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

-

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

การศึกษามหาบัณฑิต

สาขา

การสอนภาษาไทย

สถาบัน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีที่สำเร็จ

สิงหาคม 2013

คุณวุฒิ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขา

การบัญชี

สถาบัน

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2004

ประวัติการฝึกอบรม

การเตรียมตัวและแนวการขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1477-08-19 - 1477-08-19

งานวิจัยและบริการวิชาการ
การเตรียมตัวและแนวการขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

1477-08-19 - 1477-08-19

งานวิจัยและบริการวิชาการ
การใช้ระบบบริการการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน

1475-03-14 - 1475-03-14

กองบริการการศึกษา