เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ไขปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของเด็กชายธีรดนต์ ดอเลาะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนไทย, ปีที่จัดทำ 2019 PDF

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ศึกษาการอ่านภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, ปีที่จัดทำ 2017 PDF