เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

ความสามารถทางวิชาการสอนวิชาภาษาไทย  ระดับประถมศึกษาปีที่  1-6

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

-ไม่ระบุ-

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

-ไม่ระบุ-