เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อ - สกุล

นางลดาวัลย์ คงศรีจันทร์

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

เคมี

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

ตุลาคม 2017

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

เคมีศึกษา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

มกราคม 2010

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

เคมี

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2007

ประวัติการฝึกอบรม

การอบรมออนไลน์เรื่อง "การสร้างเว็บไซต์ส่วนบุคคล"

2020-06-10 - 2020-06-10

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ระดับหลักสูตร (แบบออนไลน์)ยะลา

2020-06-02 - 2020-06-02

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การอบรมการใช้เครื่องมือจัดการสอนออนไลน์สู้วิกฤต COVID-19 สำหรับอาจารย์

2020-04-30 - 2020-04-30

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา