เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูสอนไม่ตรงสาย จากสถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำจากผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นครูในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 68 คน ดร.ปัทมา พิศภักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาสำหรับครูผู้สอนไม่ตรงสาย ภายใต้โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำจากผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถตอบโจทย์ของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่สังคมขนาดใหญ่ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพครูที่อยู่ในพื้นที่ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนพัฒนาครูสอนไม่ตรงสายในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีความมั่นใจและสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง

กลุ่มเป้าหมาย

ครูในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้    รวมทั้งสิ้น    จำนวน    68    คน

สถานที่ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 29-30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูชายแดนใต้ด้วยแนวคิด STEM-Coding โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง "การยกระดับขีดความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ศึกษาอย่างยั่งยืน" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครูใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

กลุ่มเป้าหมาย

ครูใน    3    จังหวัดชายแดนใต้    จำนวน    100    คน

สถานที่ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 18-19 มกราคม 2563

รายละเอียด

อบรมพัฒนาศักยภาพครูชายแดนใต้ด้วยแนวคิด STEM-Coding ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง "การยกระดับขีดความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ศึกษาอย่างยั่งยืน" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กลุ่มเป้าหมาย

ครูใน    3    จังหวัดชายแดนใต้    จำนวน    100    คน

สถานที่ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมค่าย STEM-coding สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับประถมศึกษาใน    3    จังหวัดชายแดนใต้

สถานที่ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 14-15 มีนาคม 2563

รายละเอียด

จัดโครงการบริการวิชาการเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดภมรคติวัน ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ในวันทีอช่ 10 มีนาคม 2566

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในระดับประถมปลาย  และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

สถานที่ โรงเรียนวัดภมรคติวัน

วันที่ดำเนินการ 10 มีนาคม 2566

รายละเอียด

การจัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่ายที่ 1 ระหว%างวันที่ 5 – 14 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วันที่ดำเนินการ 5-14 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด

เป็นวิทยากรด้านเคมี ในการจัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่ายที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วันที่ดำเนินการ สิงหาคม 2565

รายละเอียด

เป็นวิทยากรสาขาเคมี ในโครงการจัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่ายที่ 1 ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ใน ๔ สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเอกชนและพัฒนาทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีม และมิตรภาพระหว่างนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นผู้จัดโครงการดังกล่าว

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วันที่ดำเนินการ ๓๐ เมษายน – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

รายละเอียด

ร่วมเป็นวิทยากรโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๔ ค่ายที่ ๒ ในสาขาวิชาเคมี เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังทัศนคติด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเวทีการแข่งขันวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖