เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

วรรณกัษมา ฮารน , ผู้ร่วมเขียนบทความ ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1

ปีที่นำเสนอ

2, 2023

จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ปัทมา พิศภักดิ์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1

ปีที่นำเสนอ

2, 2023

จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นิสาพร มูหะมัด , ผู้ร่วมเขียนบทความ อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ, อัชมาน อาแด, วรรณกัษมา ฮารน, ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4

ปีที่นำเสนอ

2, 2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

วรรณกัษมา ฮารน , ผู้ร่วมเขียนบทความ อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ, อัชมาน อาแด, นิสาพร มูหะมัด, ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

ประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมเมเทลีนบลูจากการขึ้นรูปเม็ดตัวดูดซับของถ่านกัมมันต์เปลือกสะตอ, ปีที่จัดทำ 2020

เอกสารประกอบการสอน

บทที่1 อัตราการเกิดปฏิกิริยา, ปีที่จัดทำ 2019

บทที่ 2 กลไกของกระบวนการปฐมภูมิ, ปีที่จัดทำ 2019

บทที่3 ปฏิกิริยาต่างๆ, ปีที่จัดทำ 2019

บทที่4 โครงสร้างอิเล็กทริกของอะตอม, ปีที่จัดทำ 2019

บทที่ 5 เคมีพื้นผิว, ปีที่จัดทำ 2019

บทที่6 สเปคโทรสโคปี, ปีที่จัดทำ 2019

บทที่7 แมคโครโมเลกุล, ปีที่จัดทำ 2019