เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

รศ.ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

ชื่อ - สกุล

นางลิลลา อดุลยศาสน์

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

DOCTOR OF PHYLOSOPHY

สาขา

คณิตศาสตร์

สถาบัน

University Sains Malaysia

ปีที่สำเร็จ

เมษายน 2016

คุณวุฒิ

การศึกษามหาบัณฑิต

สาขา

คณิตศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปีที่สำเร็จ

เมษายน 2006

คุณวุฒิ

ครุศาสตรบัณฑิต

สาขา

คณิตศาสตร์

สถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จ

-ไม่ระบุ-