เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

สำหรับครูคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สถานที่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 2553

รายละเอียด

สำหรับครูคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มเป้าหมาย

ครูคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานที่ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ดำเนินการ 2554

รายละเอียด

สำหรับครูคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 2557

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถานที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 2558

รายละเอียด

สำหรับครูคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

ครูคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สถานที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 2558

รายละเอียด

สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้โครงการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 2559-2560

รายละเอียด

สำหรับนักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมงานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมงานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 2559-2560

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

สถานที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

วันที่ดำเนินการ 2559

รายละเอียด

สำหรับปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่รายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ณ สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาใหม่รายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

สถานที่ สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตยะลา

วันที่ดำเนินการ 2560

รายละเอียด

สำหรับครูคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้โครงการคูปองครู สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูคณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 2560