เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ลิลลา อดุลยศาสน์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ วรพจน์ แซ่หลี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ลิลลา อดุลยศาสน์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ลิลลา อดุลยศาสน์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ลิลลา อดุลยศาสน์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุภา ยธิกุล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ลิลลา อดุลยศาสน์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ลิลลา อดุลยศาสน์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุภา ยธิกุล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 “สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0”

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ลิลลา อดุลยศาสน์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ลิลลา อดุลยศาสน์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ภัทรพิชชา แก้วศรีขาว

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ลิลลา อดุลยศาสน์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี “คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู”

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ลิลลา อดุลยศาสน์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสู่สังคมสันติสุขและประชาคมอาเซียน”

ปีที่นำเสนอ

2015

จัดโดย

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน ด้วยการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นกิจกรรมการปฏิบัติ โดยใช้สื่อวงกลม 1 หน่วย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, ปีที่จัดทำ 2020

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการแจกแจงความถี่ด้วยกราฟ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการบูรณาการเทคโนโลยีในชั้นเรียน ตามแนวคิดของ TPACK และ SAMR Model, ปีที่จัดทำ 2019

การใช้แนวคิดของ TPACK และ SAMR Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน และจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5, ปีที่จัดทำ 2019

Fostering Pre-Service Mathematics Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) through the Learning Community, ปีที่จัดทำ 2018

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก และการลบเศษส่วน โดยใช้สื่อแท่งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในการจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2018

ผลของการพัฒนาความรู้ในการบูรณาการเทคโนโลยีกับวิธีสอนและเนื้อหาที่สอน (TPACK) ของนักศึกษาครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน, ปีที่จัดทำ 2018

Measuring and Factors Influencing Mathematics Teachers’ Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) in Three Southernmost Provinces, Thailand, ปีที่จัดทำ 2017

การพัฒนาความรู้ในการบูรณาการเทคโนโลยีกับวิธีสอนและเนื้อหาที่สอน (TPACK) ของนักศึกษาครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2017

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวกและการลบพหุนาม โดยใช้วิธีสอนแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active learning) ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ.เมือง จ.ยะลา, ปีที่จัดทำ 2017

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความวิตกกังวลในการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูคณิตศาสตร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2016

การใช้กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2016

Enhancing Learners’ Geometrical Thinking through Lesson Study Using GSP, ปีที่จัดทำ 2015

Shifting Students’s Awareness of Geometrical Concepts through Lesson Study, ปีที่จัดทำ 2015

เทคนิคสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักเรียน, ปีที่จัดทำ 2015

Lesson Study Incorporating Phase-based Instruction Using Geometer’s Sketchpad and Its Effects on Thai Students’ Geometric Thinking, ปีที่จัดทำ 2014

Enhancing Secondary Students’ Geometric Thinking and Teachers’ TPACK through Lesson Study Incorporating Phase-Based Instruction Using GSP, ปีที่จัดทำ 2013