เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

143112001 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริม    มคอ.3 มคอ.5

4212101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์    มคอ.3 มคอ.5

4204205 การปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1    มคอ.3 มคอ.5

4212103 การผลิตสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์    มคอ.3 มคอ.5

4212102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    มคอ.3 มคอ.5

4204207 วิทยานิพนธ์    มคอ.3 มคอ.5

143041003 สัมมนาทางการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 1    มคอ.3 มคอ.5

4212108 เทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

4109312 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    มคอ.3 มคอ.5

4204206 การปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 2    มคอ.3 มคอ.5

4204204 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน    มคอ.3 มคอ.5

4212104 คณิตศาสตร์วิเคราะห์สำหรับครูคณิตศาสตร์    มคอ.3 มคอ.5

1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3    มคอ.3 มคอ.5

4204207 วิทยานิพนธ์    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล