เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.ลุตฟียะห์ แซะเซ็ง

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

มีความถนัดเกี่ยวกับบำบัดนำ่้เสียโดยการหมักแบบไร้อากาศ เพื่อผลิตเป็นพลังงาน

ชื่อ - สกุล

นางสาวลุตฟียะห์ แซะเซ็ง

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

เคมีประยุกต์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

กันยายน 2019

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์)

สาขา

เคมี

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

ตุลาคม 2012

ประวัติการฝึกอบรม

2024-02-19 - 2024-02-20

-ไม่ระบุ-

2023-11-25 - 2023-11-26

-ไม่ระบุ-

2023-08-18 - 2023-08-19

-ไม่ระบุ-

2023-08-03 - 2023-08-06

-ไม่ระบุ-

2023-07-21 - 2023-07-22

-ไม่ระบุ-