เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ของเล่นและกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย    โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา    อ.เจาะไอร้อง    จ.นราธิวาส

สถานที่ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 28 กุมภาพันธื 2566

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 16 - 20 มกราคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศษสตร์ทั่วไปร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กกิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิตและรายได้ประชาชน เรื่อง อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (O-NET) กลุ่มสาระวิชา : วิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ให้มีผลสัมฤทธื์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ที่สูงขึ้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคใ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนสพฐ.และโรงเรียน    ตชด.    จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ ๑๖-๒๐ มกราคม 2566

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม “รู้จักชีวิทย์ประจำวัน” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลยะลา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานวิทยาศาสตร์พลังสิบ จากสำนักงานเขตพื้นที่เขต 1 จังหวัดยะลา มีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่ 3 เป็นผู้จัดกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนอนุบาลยะลา

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2565