เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ซูไฮลา เกาะแน , ผู้ร่วมเขียนบทความ โรซวรรณา เซพโฆลาม, ลุตฟียะห์ แซะเซ็ง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ารสารชุมชนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปีที่นำเสนอ

1, 2023

จัดโดย

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จังหวัดหรือเมือง

นครราชสีมา

ประเทศ

Thailand (TH)