เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

ประสบการณ์สอน

ระดับปริญญาตรี 2 ปี
ชื่อวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 (90) นก.
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา เคมีสำหรับครู 2 3 (2-2-5) นก.

* หมายเหตุ แสดงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2550.