เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

-มีความชำนาญเกี่ยวกับบำบัดนำ่้เสียโดยการหมักแบบไร้อากาศ  เพื่อผลิตเป็นพลังงาน
-พลังงานทดแทน

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

180303    -    พลังงานทดแทน    (Renewable    Energy)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

-การจัดการของเสีย  และเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน