เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อัตลักษณ์ผ้าธุรกิจโอทอป 5 ดาว จังหวัดยะลา

เมื่อ 28 Nov 2020 12:13 น.

ถอดบทเรียนพร้อมเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย จากผู้ประกอบการธุรกิจโอทอป ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ระดับ 5 ดาว อำเภอเมืองยะลา ที่ได้รับรางวัลสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เพื่อถ่ายทอดต่อกลุ่มแม่บ้าน