เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.มะสับรี ยามา

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การทำงานทุกอย่างย่อมมีอุปสรรคมากมายแต่เราต้องมีสติในการคิดและตัดสินใจทุกครั้ง

ชื่อ - สกุล

นายมะสับรี ยามา

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

-

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

การบริหารการพัฒนาสังคม

สถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปีที่สำเร็จ

-ไม่ระบุ-

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่สำเร็จ

-ไม่ระบุ-