เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ปรับพื้นฐานใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563(การอบรมออนไลน์)

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา

สถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ดำเนินการ 18มิถุนายน 2562

รายละเอียด

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดการจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบันฑิตที่พึ่งประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เรื่อง เตรียมความพร้อมก่อนการทำงานในอนาคตให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา

สถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ดำเนินการ 18 พ.ค. 2563

รายละเอียด

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดจัดโครงการอบรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา

สถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ดำเนินการ 19มิถุนายน 2563

รายละเอียด

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการจ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019ในพื้นที่67ตำบลในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในพื้นที่

สถานที่ ตำบลจะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 1มิถุนายน 2563

รายละเอียด

เป็นวิทยากรนิเทศวิสกรสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในพื้นที่

สถานที่ ตำบลจะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 20สิงหาคม63

รายละเอียด

หลักสูตรการพัฒนาชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชน

สถานที่ อาคารเอนกประสงค์บ้านหลวงจันทร์ อำเภอโกโพธ์ จังหวัดปัตตานี

วันที่ดำเนินการ 4-5 เมษายน 64

รายละเอียด

หลักสูตรการพัฒนาชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา

สถานที่ รูปแบออนไลน์

วันที่ดำเนินการ กรกฏาคม-สังหาคม 64

รายละเอียด

หลักสูตรการพัฒนาชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา

สถานที่ ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ดำเนินการ 3กรกฏาคม-3ตุลาคม 2564

รายละเอียด

เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในพื้ี้ที่สามจังหวัดชายแดนใต้(ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส)

สถานที่ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ ปี2564

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

ชาวบ้านในพื้นที่สามจังหวัด

สถานที่ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ ปี2564