เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยเห็นถึงความสําคัญและคุณค่าเรื่องศิลปวัฒนธรรมที่จําต้องปลูกฝังส่งเสริมและพัฒนาสิ่งที่ดีงามความมีสุนทรีย์และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามอย่างมีรสนิยมให้เกิดในจิตสํานึกและในวิถีชีวิต มีความเชื่อมั่นในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในเรื่องความเชื่อค่านิยม และวัฒนธรรมใหม่ ๆ โดยประยุกต์ใช้กับนักศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น