เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.มูฮำมัด หะยีเลาะ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

I’m Moohammad Hayiloh. I completed my Bachelor’s degree in English Education at Yala Rajabhat University and I further obtained my Master’s degree in English Language Teaching (ELT.) at Aligarh Muslim University. I am a person who loves teaching and facilitating students’ learning and I am interested in methodologies of activity-based learning.

ชื่อ - สกุล

นายมูฮำมัด หะยีเลาะ

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

การสอนภาษาอังกฤษ

สถาบัน

Aligarh Muslim university

ปีที่สำเร็จ

กรกฎาคม 2017

คุณวุฒิ

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขา

ภาษาอังกฤษ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2014

ประวัติการฝึกอบรม

อบรมการปรับปปรุงข้อมูล Google Scholar และเว็บไซต์ส่วนบุคคล Profile.yru.ac.th

2023-10-04 - 2023-10-04

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ความเป็นเลิศด้านการทำงาน

2023-09-01 - 2023-09-02

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทักษะและเทคนิคการเขียนแบบประเมินและรายงานเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์

2023-08-24 - 2023-08-24

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
Refreshing outcome-based education - อบรมการพัฒนาหลักสูตรแบบ OBE

2023-08-04 - 2023-08-04

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมเทคนิคการเขียนตำราและหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสายภาษา

2023-07-21 - 2023-07-22

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา