เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

คณะครุศาสตร์

ปี 2555-2557 อาจารย์และประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ปี 2558-2562 รองคณบดี คณะครุศาสตร์และผู้เขียนเสนอโครงการครู(รักษ์)ถิ่น จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ปี 2562-2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎยะล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม