เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อ - สกุล

นางสาวมูนีเร๊าะ ผดุง

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปีที่สำเร็จ

-ไม่ระบุ-

คุณวุฒิ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

โสตทัศนศึกษา

สถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จ

-ไม่ระบุ-

คุณวุฒิ

ครุศาสตรบัณฑิต

สาขา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

สถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จ

-ไม่ระบุ-

ประวัติการฝึกอบรม

การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

2023-09-15 - 2023-09-16

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
พัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่น 4 (8-9 ก.ย.66)

2023-09-08 - 2023-09-09

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เขียนแผนบนฐานคิดการเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ (PhenoBL) เพื่อเตรียมนักเรียนสําหรับสังคมแห่งการเรียนรู้แบบดิจิทัล

2023-07-08 - 2023-07-08

มหาวิทยาลัยทักษิณ
"การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP)และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR)"

2023-02-23 - 2023-02-25

สำนักงานประกันคุณภาพ ส
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ 7 สถาบันภาคใต้ ด้านวิทยาศาสตร์

2022-05-29 - 2022-05-31

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประชุมปฏิบัติการกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ

2021-03-30 - 2021-03-30

กองบริการการศึกษา
โครงการงบบูรณาการการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่ รายวิชาวิทยาการคำนวณ

2020-02-10 - 2020-02-13

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช