เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

เพื่อเตรียมความพร้อมของครูและนักเรียนในการทดสอบ PISA ปี 2564

กลุ่มเป้าหมาย

ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และวิทยาการคำนวณ  จำนวน  400  คน

สถานที่ ออนไลน์

วันที่ดำเนินการ 4-12 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด

การอบรมปฏิบัติการ STEM Coding สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  80  คน

สถานที่ สำนักวิทยบริการ

วันที่ดำเนินการ 7-8 มีนาคม 63

รายละเอียด

โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่าน การลงมือปฏิบัติ (Hands-on) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ในรายวิชาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ

กลุ่มเป้าหมาย

ครูรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษา  จำนวน  110  คน

สถานที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยละา

วันที่ดำเนินการ 8-9 สิงหาคม 63

รายละเอียด

การอบรมปฏิบัติการ STEM Coding สำหรับนักเรียนประถมศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนประถมศึกษาจำนวน  80  คน

สถานที่ สำนักวิทยบริการ

วันที่ดำเนินการ 14 - 15 มีนาคม 2563

รายละเอียด

พัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลสำหรับเยาวชน (ออนไลน์)

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่  4-5  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการ  SMP

สถานที่ ออนไลน์

วันที่ดำเนินการ 8-12 มิถุนายน 2563

รายละเอียด

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น (Coding in your area) โดยกำหนดจัดอบรม 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 5-6 มีนาคม 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 มีนาคม 2565 และรุ่นที่ 3 วันที่ 26-27 มีนาคม 2565

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

สถานที่ ออนไลน์

วันที่ดำเนินการ มีนาคม 2565

รายละเอียด

ผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์ในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ รายวิชา Robotics & Graphic หน่วย Basic control

กลุ่มเป้าหมาย

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สถานที่ โรงเรียนอิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์

วันที่ดำเนินการ 10 กุมภาพันธ์ 2566