เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/2

4204206 การปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 2    มคอ.3 มคอ.5

4204204 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน    มคอ.3 มคอ.5

4204103 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับโรงเรียน    มคอ.3 มคอ.5

143042004 สัมมนาทางการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 2    มคอ.3 มคอ.5

4213104 อีเลิร์นนิงและเทคโนโลยีการเรียนรู้    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2566/1

4213101 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนคอมพิวเตอร์    มคอ.3 มคอ.5

4204205 การปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1    มคอ.3 มคอ.5

4213102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์    มคอ.3 มคอ.5

4111209 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคอมพิวเตอร์    มคอ.3 มคอ.5

143041003 สัมมนาทางการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 1    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล