เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.นาเดีย ปายอ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฏหมายมหาชน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม