เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ดร.นฤมล พันธ์ทวีทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ชื่อ - สกุล

นางนฤมล พันธ์ทวีทรัพย์

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

ธันวาคม 2015

คุณวุฒิ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

พฤศจิกายน 2009

คุณวุฒิ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2007

ประวัติการฝึกอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ความเป็นเลิศด้านการทำงาน

2023-09-15 - 2023-09-16

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรม เรื่อง การจัดทำรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Risk Profile) และจัดทำแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2023-04-18 - 2023-04-19

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education)

2023-02-11 - 2023-02-13

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
-

2022-08-03 - 2022-08-03

-ไม่ระบุ-
-

2022-07-27 - 2022-07-27

-ไม่ระบุ-
-

2022-07-06 - 2022-07-06

-ไม่ระบุ-
-

2022-07-06 - 2022-07-06

-ไม่ระบุ-
-

2022-05-24 - 2022-05-24

-ไม่ระบุ-
-

2022-05-23 - 2022-05-23

-ไม่ระบุ-
อบรม เรื่อง เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์

2022-03-23 - 2022-03-23

สำนักงานประกันคุณภาพ
เจาะลึกหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 64 : แนวทางสำหรับชาวราชภัฏ

2022-01-28 - 2022-01-28

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมอบรมให้ความรู้นักวิจัย ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสารสับสนุน

2020-07-16 - 2020-07-17

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์

2019-10-16 - 2019-10-18

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชนเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์โรค

2019-09-02 - 2019-09-05

องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ
อบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 11

2019-07-25 - 2019-07-27

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักจริยธรรมการวิจัยและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย

2019-03-28 - 2019-03-29

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์

2019-03-07 - 2019-03-08

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพด้านวิทยาศาสตร์

2017-07-15 - 2017-07-15

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมโครงการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

2016-12-08 - 2016-12-10

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่นที่ 3

2016-11-11 - 2016-11-15

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

2016-06-16 - 2016-06-17

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา