เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

โครงการธนาคารขยะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา/เจ้าหน้าที่/บุคลากร/บุคคลทั่วไปที่สนใจม มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะ อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา/เจ้าหน้าที่/บุคลากร/บุคคลทั่วไปที่สนใจ

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ โครงการต่อเนื่อง

รายละเอียด

โครงการการขยะภายในโรงเรียน ดำเนินงานขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ อันจะส่งผลไปสู่การมีความตระหนักและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อการจัดการขยะภายในโรงเรียน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือขยายผลไปสู่การจัดการขยะภายในครัวเรือนต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน

สถานที่ โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ 8 กันยายน 2560

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการค่ายเยาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมใจอนุรักษ์ และเรียนรู้คุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน (ปีงบประมาณ 2561)

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ น้ำตกทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

วันที่ดำเนินการ 4 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะเศษอาหารในโรงเรียนในเขตเทศบาล ตำบลท่าสาป (งบประมาณ 2561)

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน,    เยาวชน

สถานที่ โรงเรียนบ้านท่าสาป ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ 26-27 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการ เรื่อง ขยะไม่ใช่เรื่องไกลตัว เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนในการรู้ถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะ โดยการตระหนักในการคัดแยกขยะ และการนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งจะนำไปสู่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน

สถานที่ โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

วันที่ดำเนินการ 7 และ 14 สิงหาคม 2563

รายละเอียด

วันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อพัฒนาให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ในชุมชนในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบใช้เองได้ มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 30 คน ในกิจกรรมอบรมครั้งนี้มีการจัดทําสบู่สมุนไพรและเทียนหอมสมุนไพร โดยมี อาจารย์แพรวศรี เดิมราช อาจารย์ ดร.นฤมล ทองมาก นางอัมพร ท่าดะ และนางสาธิดา โพหะดา เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ รูปแบบออนไลน์

วันที่ดำเนินการ วันที่ 26-27 มีนาคม 2565

รายละเอียด

4 ธ.ค. 64 : บริการวิชาการสู่ชุมชน อบรมการสร้างถังดักไขมันอย่างง่ายเพื่อใช้เองในครัวเรือน ณ ชุมชนหลังวค. เทศบาลนครยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนชุมชนหลังวค.  เทศบาลนครยะลา

สถานที่ ณ ชุมชนหลังวค. เทศบาลนครยะลา

วันที่ดำเนินการ 4 ธันวาคม 2564

รายละเอียด

21 พ.ย. 64 : บริการวิชาการสู่ชุมชน อบรมการสร้างถังดักไขมันอย่างง่ายเพื่อใช้เองในครัวเรือน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 ต.สะเอะ จ.ยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชน  ม.6  ต.สะเอะ  จ.ยะลา

สถานที่ รูปแบบออนไลน์

วันที่ดำเนินการ 21 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด

27 พ.ย. 64 : บริการวิชาการสู่ชุมชน อบรมการสร้างถังดักไขมันอย่างง่ายเพื่อใช้เองในครัวเรือน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.11 บ้านกำปงตือเงาะ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชน  ม.11  บ้านกำปงตือเงาะ  ต.สะเตงนอก  อ.เมืองยะลา  จ.ยะลา

สถานที่ รูปแบบออนไลน์

วันที่ดำเนินการ 27 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการเรื่อง “การจัดการน้ำเสียชุมชนโดยการสร้างถังดักไขมันอย่างง่ายเพื่อ ใช้ในครัวเรือน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีองค์ความรู้ในการน้ำเสียชุมชนโดยสามารถสร้างถังดักไขมันอย่างง่ายเพื่อใช้เองในครัวเรือน และสร้างความตระหนักในการจัดการของเสียได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เกิดเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรและอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

ครู  อาจารย์  บุคลากรทางด้านสิ่งแวดล้อม  และบุคคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เยาวชน  นักศึกษา  และบุคคลทั่วไปที่สนใจที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา

สถานที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565