เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

รอมสัน หมาดมานัง , ผู้ร่วมเขียนบทความ นฤมล ทองมาก, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, รัชดา บุญแก้ว, สิทธิพงศ์ สาธะวงค์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ปีที่นำเสนอ

6, 2023

จัดโดย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จังหวัดหรือเมือง

กรุงเทพมหานคร

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นฤมล ทองมาก , ผู้ร่วมเขียนบทความ ซันวานี จิใจ, จุฑามาศ แก้วมณี, กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, เมธิยา หมวดฉิม, รอมสัน หมาดมานัง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ปีที่นำเสนอ

6, 2023

จัดโดย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จังหวัดหรือเมือง

กรุงเทพมหานคร

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นฤมล ทองมาก , ผู้ร่วมเขียนบทความ ซันวานี จิใจ, เมธิยา หมวดฉิม, รอมสัน หมาดมานัง, มารีนา ปาเซเลาะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 7 (NSCIC 2022)

ปีที่นำเสนอ

3, 2022

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ออนไลน์)

จังหวัดหรือเมือง

สุราษฎร์ธานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กมลรัตน์ เกลี้ยงประดิษฐ์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ นฤมล ทองมาก, พรทิพย์ ศรีแดง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology)

ปีที่นำเสนอ

1, 2021

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นฤมล ทองมาก , ผู้ร่วมเขียนบทความ ซันวานี จิใจ, วารุณี หะยีมะสาและ, ไซนะ มูเล็ง, พรทิพย์ ศรีแดง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปีที่นำเสนอ

8, 2021

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ไซนะ มูเล็ง , ผู้ร่วมเขียนบทความ ซันวานี จิใจ, นฤมล ทองมาก, ฟาดีละห์ นิดิง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

เพลินพิศ พงศ์ปริญญากุล , ผู้ร่วมเขียนบทความ วิชิต เรืองแป้น, นิสาพร มูหะมัด, วารุณี หะยีมะสาและ, นฤมล ทองมาก, ชมพูนุช สุภาพวานิช

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิชาการสาธารณสุข

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อุไรวรรณ บัวทอง , ผู้ร่วมเขียนบทความ ซันวานี จิใจ, นฤมล ทองมาก, เมธิยา หมวดฉิม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นิมัศตูรา แว , ผู้ร่วมเขียนบทความ วิชิต เรืองแป้น, นิสาพร มูหะมัด, วารุณี หะยีมะสาและ, นฤมล ทองมาก

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นฤมล ทองมาก , ผู้ร่วมเขียนบทความ พรทิพย์ ศรีแดง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

Veridian E–Journal Science and Technology Silpakorn University

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นฤมล ทองมาก , ผู้ร่วมเขียนบทความ พรทิพย์ ศรีแดง, สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

Thai Environmental Engineering Journal

ปีที่นำเสนอ

2012

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นฤมล ทองมาก , ผู้ร่วมเขียนบทความ พรทิพย์ ศรีแดง, สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย

ปีที่นำเสนอ

2009

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกทุเรียน, ปีที่จัดทำ 9, 2023

การกำจัดเหล็กในน้ำบาดาลด้วยเถ้าลอยอัดเม็ด, ปีที่จัดทำ 8, 2022

การใช้ประโยชน์จากเปลือกทุเรียนและกากกาแฟเพื่อผลิตถ่านอัดแท่ง, ปีที่จัดทำ 8, 2021

การใช้ประโยชน์เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าชีวมวลในการบำบัดน้ำทิ้งผ้าบาติก, ปีที่จัดทำ 8, 2021

การนำเมล็ดทุเรียนมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดความขุ่นของน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ, ปีที่จัดทำ 2020

การส่งเสริมและเฝ้าระวังการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลนครยะลา, ปีที่จัดทำ 2020

ประสิทธิภาพของเถ้าลอยปาล์มน้ำมันในการบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่พักอาศัย, ปีที่จัดทำ 2019

เอกสารประกอบการสอน

มลพิษกากของเสียอันตราย, ปีที่จัดทำ 7, 2018