เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

เทคโนโลยีเมมเบรน    
เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
การปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    (0183)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การจัดการของเสีย