เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.นิภาภัทร์ กุณฑล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สนใจการทำอาหาร ขนม เบเกอรี่

ชื่อ - สกุล

นางนิภาภัทร์ กุณฑล

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

ธุรกิจเกษตร

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

มิถุนายน 2004

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

สถาบัน

วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 1994

ประวัติการฝึกอบรม

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

2023-09-08 - 2023-09-09

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) และแผนพัฒนาคุณภาพ

2023-02-23 - 2023-02-25

สำนักประกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์ รุ่น 2

2023-02-11 - 2023-02-13

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตร “การวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงาน”

2022-03-30 - 2022-03-31

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
การพัฒนาเทคนิคการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย

2021-04-05 - 2021-04-10

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC

2021-04-06 - 2021-04-09

-ไม่ระบุ-
อาหารสุขภาพ รู้ทัน รู้จริง

2020-11-20 - 2020-11-27

-ไม่ระบุ-
สุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ลดโรค ลดเสี่ยง ชีวิตยืนยาว

2020-10-15 - 2020-10-30

-ไม่ระบุ-
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น

2020-09-01 - 2020-09-07

-ไม่ระบุ-
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

2020-08-25 - 2020-09-02

-ไม่ระบุ-
การฟอกไตและการปลูกถ่ายไต

2020-08-15 - 2020-08-30

-ไม่ระบุ-
การส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้วยแนวปฏิบัติที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้อย่างสูง

2020-08-01 - 2020-08-01

คุรุสภา
กระบวนการคิดเชิงออกแบบผ่านโครงการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิพากษ์

2020-07-18 - 2020-07-18

คุรุสภา
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

2019-04-23 - 2019-04-25

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตอาหารตามมาตรฐานฮาลาล

2018-07-12 - 2018-07-13

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรมขนมไทยและเบเกอรี่(ฮาลาล)

2018-07-05 - 2018-07-07

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

2018-04-30 - 2018-05-04

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร

2018-04-02 - 2018-04-07

สถาบันอาหาร
สีในวัสดุและการตรวจสอบ

2018-02-07 - 2018-02-07

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัย

2017-07-15 - 2017-07-15

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

2017-06-13 - 2017-06-14

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่นที่ 1

2016-10-28 - 2016-11-01

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 17

2014-02-16 - 2014-02-21

สมาคมสหกิจศึกษาไทย