เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการย่อย : โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP. กิจกรรมย่อย : กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (โครงการได้รับสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2562) รับผิดชอบกลุ่มคุณลาเบเกอรี่ พัฒนาสูตรสังขยาลดน้ำตาล

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการกลุ่มลาเบเกอรี่    อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ กลุ่มคุณลาเบเกอรี่ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ มกราคม - ตุลาคม 2562

รายละเอียด

โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อแปรรูปข้าวพันธุ์เมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษบ้านบุดี ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีสมาชิก 29 คน ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือบริการวิชาการ เรื่อง การผลิตข้าวตังใบยอบูดูตูมิฮ โดยการนำข้าวพันธุ์เลือดปลาไหลมาขึ้นรูปเป็นข้าวตังทาหน้าด้วยบูดูมิฮซึ่งเป็นน้ำปรุงที่ใช้ทานคู่กับข้าวยำ

กลุ่มเป้าหมาย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษบ้านบุดี  ตำบลบุดี  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

สถานที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษบ้านบุดี ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 19 - 20 มีนาคม 2562

รายละเอียด

โครงการพัฒนามาตรฐานและบรรจุภัณฑ์เครปเย็น ยานยาฮาลาล ผ่านการพิจารณาขอรับบริการตามใบสมัครคูปองวิทย์​ ฯ 2563 เพื่อพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์เครปเย็นให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเพื่อพัฒนาโรงเรือนการผลิตให้มีระบบมาตรฐาน GMP และ อย. ผลิตภัณฑ์สามารถขึ้นทะเบียน มผช.เครปเย็น

กลุ่มเป้าหมาย

ยานยาฮาลาลฟู้ด

สถานที่ ยานยาฮาลาลฟู้ด

วันที่ดำเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี ๒๕๖๓ มีพิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และจัดกิจกรรมแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ โดยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจัดแข่งขันนวัตกรรมอาหารท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น ๑๔​ ทีม

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วันที่ดำเนินการ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายละเอียด

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมหลัก : พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมย่อย : พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มคุณลาร์เบเกอรี่ : พัฒนายกระดับผลิคภัณฑ์ซาลาเปาแช่แข็ง โดยการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ซาลาเปาแช่แข็ง ประกอบด้วย 1) ผลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพและเคมี 2) ผลการเปลี่ยนแปลงทางจุลินทรีย์ 3) การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส และ 4) การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มคุณลาร์เบเกอรี่

สถานที่ กลุ่มคุณลาร์เบเกอรี่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (เครื่องแกงผัดเผ็ด : เผ็ดน้อย) กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้าน โคกยาง-โคกกูแว บ้านโคกยาง หมู่ที่5 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สรุปผลการวิเคราะห์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำพริกแกง มผช. 129/2556 ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงผัดเผ็ด (เผ็ดน้อย) และ คุณค่าทางโภชนาการ

กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกกลุ่มแปรรูปผลิตผลการเกษตร  จำนวน  40  คน

สถานที่ กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้าน โคกยาง-โคกกูแว จ.นราธิวาส และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564