เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

กมลทิพย์ กรรไพเราะ , ผู้ร่วมเขียนบทความ นิภาภัทร์ กุณฑล, ภัทรวดี เอียดเต็ม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

BURAPHA SCIENCE JOURNAL

ปีที่นำเสนอ

1, 2022

จัดโดย

มหาวิทยาลัยบูรพา

จังหวัดหรือเมือง

ชลบุรี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กมลทิพย์ กรรไพเราะ , ผู้ร่วมเขียนบทความ นิภาภัทร์ กุณฑล, ภัทรวดี เอียดเต็ม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ ๒๗ (ฉบับที่ ๑) มกราคม – เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ปีที่นำเสนอ

1, 2022

จัดโดย

มหาวิทยาลัยบูรพา

จังหวัดหรือเมือง

ชลบุรี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นุชเนตร ตาเย๊ะ , ผู้ร่วมเขียนบทความ นิภาภัทร์ กุณฑล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 (2) : 158 - 170. 


ปีที่นำเสนอ

5, 2018

จัดโดย

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จังหวัดหรือเมือง

นราธิวาส

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

(2564) ผลการวิเคราะห์ความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของผู้เรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา อยู่ดี กินดี มีสุข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564, ปีที่จัดทำ 9, 2021 PDF

(2564) ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนโดยการทดสอบก่อนและหลังเรียน เนื้อหาเรื่อง ผลกระทบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา อยู่ดี กินดี มีสุข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563, ปีที่จัดทำ 1, 2021 PDF

(2562) พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 1, 2019 PDF

(2561) การจัดการเรียรู้แบบใฝ่รู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีขนมอบ, ปีที่จัดทำ 1, 2018 PDF

เอกสารประกอบการสอน

เทคโนโลยีขนมอบ, ปีที่จัดทำ 2018

การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร, ปีที่จัดทำ 2016

การจัดการและบริการอาหารฮาลาล, ปีที่จัดทำ 2020