เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

ความชำนาญเชิงวิชาการ    -  การทำขนมอบ  (Bakery)    การพัฒนาผลิตภัณฑ์​อาหาร

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

ความเชี่ยวชาญกลุ่ม  18  กลุ่มเทคโนโลยี  กลุ่มย่อย  1809  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  18091  วิทยาการอาหาร  180902  เทคโนโลยีอาหาร  
และกลุ่ม  68    กลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ  68022  ธุรกิจการเกษตร

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การวางแผนโครงการทางธุรกิจเกษตรและอาหาร