เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

จัดกิจกรรมอบรมสารพัดผักงอกและไมโครกรีน ผ่านระบบออนไลน์ สามารถรับชมได้ผ่านLive

กลุ่มเป้าหมาย

บริการวิชาการแก่นักศึกษา  และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  เพิ่มรายได้  ทำอาชีพเสริม

สถานที่ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วันที่ดำเนินการ 11 ก.ย. 2563

รายละเอียด

ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มชาวบ้านตกเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ ในพื้นที่เทศบาลตำบลมะรือโบตก ในกิจกรรมการพัฒนาต่อยอดการผลิตเห็ดแบบรวมกลุ่มเข้าสู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้เห็ดเทศบาลตำบลมะรือโบตก

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มชาวบ้านตกเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ

สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้เห็ด เทศบาลตำบลมะรือโบตก

วันที่ดำเนินการ 20 - 27 ก.ค. 2563

รายละเอียด

การพัฒนาต้นแบบการปลูกกุยช่ายและส่งเสริมการปลูกกุยช่ายเบตง สนับสนุนการพัฒนา อาหารอัตลักษณ์ และสร้างอาชีพแก่เกษตรกร

กลุ่มเป้าหมาย

อำเภอเบตง  เบตง

สถานที่ อำเภอเบตง

วันที่ดำเนินการ 2564

รายละเอียด

สนับสนุนการปลูกผักสลัด

กลุ่มเป้าหมาย

อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา  และอำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี

สถานที่ อำเภอเมืองยะลา

วันที่ดำเนินการ 2564

รายละเอียด

โครงการJapo model

กลุ่มเป้าหมาย

ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส

สถานที่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 25ุุ64-2565

รายละเอียด

กิจกรรมอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะต้นอ่อนผักบุ้ง ทานตะวัน เพื่อสร้างอาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย

อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี

สถานที่ ศูนย์การเรียนเกษตรแม่ลาน

วันที่ดำเนินการ 21 กันยายน 2565

รายละเอียด

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้มีรายได้น้อย  ต.อาซ่อง  อ.รามัน  จ.ยะลา

สถานที่ ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ 2565-2566

รายละเอียด

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ตำบลเกะรอ

กลุ่มเป้าหมาย

ตำบลเกะรอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สถานที่ ยะลา

วันที่ดำเนินการ 2565